gototopgototop

gree

Επιλογές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

School Intrusion

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αρχείο άρθρων


Αρχή | Άδειες Ωρομίσθιων Καθηγητών | Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.

Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.
Εγκύκλιος Δ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τις άδειες των εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δ/ντές των σχολείων οι οποίοι στην συνέχεια να ενημερώσουν τους εκπ/κούς.

 

Α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξει του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77, (ΦΕΚ198Α`) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1288/82 (ΦΕΚ 120 -Α`) το Ν. 1157/81, (ΦΕΚ 126- Α`) καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας και της Ζ/332/1741/2.2.81 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 87/τ.Β`10.2.81): Οι εκπ/κοί που έχουν συμπληρώσει τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία δύνανται να τύχουν κανονικής άδειας, κάθε ημερολογιακό έτος, επτά (7) εργάσιμων ημερών για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

 

Πραγματική δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ.264 του Π.Δ. 611/77 είναι κάθε υπηρεσία που διανύθηκε στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά τον διορισμό, την ένταξη, την μονιμοποίηση, την απόκτηση βαθμού και μισθολογικού κλιμακίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός μεταβλήθηκε σε 10 ημέρες με το νόμο Ν. 2683/1999 ΦΕΚ 19τ. Α΄

 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν, μπορεί να χορηγείται σε κάθε εκπ/κό κατόπιν αιτήσεώς του για κάθε σχολ. έτος (ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας), κανονική άδεια απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι ένδεκα (11) εργάσιμες ημέρες και μετά σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) άλλες ένδεκα (11) ημέρες εργάσιμες, στο σύνολο είκοσι δύο (22) (αριθμ. 101 παρ. 4 Π.Δ. 611/77, Ν. 1157/81).

 

3. (1). Οι άδειες κύησης και λοχείας ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 105 του Π.Δ. 611/77, της παρ. 2 άρ. 15 του Ν. 2085/92 και του άρθρου 3 της διεθνούς σύμβασης 103/1952, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1302/1982 (ΦΕΚ 133 Α`), κατά τις οποίες καθιερώνεται η παράταση της άδειας κύησης, χωρίς όμως να ορίζεται ανώτατο όριο ημερών παράτασης.

(2). Η υπέρβαση του αριθμού των ημερών, που δικαιολογείται να παραταθεί η κύηση είναι θέμα που θα κριθεί από την υγειονομική επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 15 του Ν.1199/81, εν γένει η σχετική παραπομπή από την υπηρεσία (είναι στην κρίση της υπηρεσίας να χορηγήσει την παράταση των ημερών, από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού μέχρι την ημέρα γέννησης του παιδιού ή να γίνει παραπομπή στην υγειονομική υπηρεσία). Σε περίπτωση παραπομπής, οι ημέρες που θα εγκριθούν από την υγειονομική επιτροπή και μόνον αυτές αποτελούν παράταση της άδειας κύησης.

Με τις παραπάνω διατάξεις σε κάθε γυναίκα υπάλληλο του δημοσίου που θα γεννήσει προβλέπεται συνολικά άδεια κύησης και λοχείας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) μήνες υποχρεωτικά πριν τον τοκετό και δύο (2) μήνες μετά, ανεξάρτητα αν το παιδί ζει ή όχι).

Σε περίπτωση : α) που ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά η άδεια που είχε ληφθεί προηγουμένως παρατείνεται σε κάθε περίπτωση, μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό και β) αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο της πιθανής ημερομηνίας, οι υπόλοιπες ημέρες κύησης μεταφέρονται στην άδεια λοχείας μέχρι συμπλήρωσης των τεσσάρων (4) μηνών.

 

3. Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει διάρκεια πολλών ημερών απαιτείται βεβαίωση της μαιευτικής κλινικής ότι ο τοκετός ήταν πρόωρος.

Οι άδειες κύησης και λοχείας χορηγούνται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή ιατρού διευθυντού μαιευτικής κλινικής.

Άδεια λοχείας δικαιούται και η μη φυσική μητέρα από την ημερομηνία που γίνεται τελεσίδικος η δικαστική απόφαση υιοθεσίας, εφόσον δεν έχει παρέλθει το δίμηνο από τη γέννηση του παιδιού.

Στις περιπτώσεις που η άδεια κύησης ή λοχείας συμπέσει με τις ημέρες των διακοπών του σχολείου, η ως άνω άδεια λογίζεται κανονική άδεια κύησης και λοχείας και δεν μεταφέρεται.

 

4. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2085/92, σε κυοφορούσες μονίμους εκπ/κούς που έχουν ανάγκη ειδικής κατ` οίκον θεραπείας πέραν του ορίου αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 112 του Υπαλλ. Κώδικα χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με μισές 1/2 αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος. Περαιτέρω χορηγείται και η προβλεπόμενη κανονική άδεια κύησης και λοχείας.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

 

Ο κανονικές άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 17 του Π.Δ. 340/83 (ΦΕΚ 120 τ.Α`) από τον οικείο Νομάρχη, ο οποίος με σχετικές διατάξεις μπορεί να μεταβιβάσει στα υφιστάμενά του κλιμάκια την αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών διοικητικών πράξεων.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω :

 

α) Οι κανονικές άδειες και οι χωρίς αποδοχές που αναφέρθηκαν, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιοχή της τέως διοικήσεως της πρωτεύουσας χορηγούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου.

β) Για τους εκπ/κούς που υπηρετούν εκτός διοικήσεως της πρωτεύουσας με Α` βαθμό οι ως άνω άδειες χορηγούνται από τον Νομάρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, ενώ για τους με βαθμό Β` και Γ` από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας (Δ/ντή Γυμνασίου ή Λυκείου) εφόσον έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα.

γ) Για τη χορήγηση κανονικής άδειας άρθρου 101 Π.Δ. 611/77 σε αποσπασμένους εκπ/κούς, αρμόδια είναι η υπηρεσία στην οποία υπηρετούν με απόσπαση και όχι η υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, διότι η χορήγηση κανονικής άδεια από τον υπηρεσία που αποχώρησε ο εκπ/κός χωρίς να γνωρίζει αυτή την έκταση των αναγκών της υπηρεσίας στην οποία έχει αποσπαστεί δεν συμβαδίζει με τον σκοπό της απόσπασης (ΑΣΔΥ (πρ.) 33/56). Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται στην οργανική θέση.

 

..........................................

 

Γ. ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Σύμφωνα με το Ν. 1483/84 (ΦΕΚ 153/84) το Π.Δ.193/88 (ΦΕΚ 84Α) και την 821/88 ατομική γνωμοδότηση της νομικής Δ/νσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., "Περί προστασίας και διευκόλυνσης εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις υπαλλήλων το δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., παρέχονται οι παρακάτω διευκολύνσεις στους εκπ/κούς της δημόσιας εκπ/σης.

 

1. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ διάρκειας μέχρι τρεις (3) μήνες χωρίς αποδοχές για κάθε γονέα και δίνεται με βάση την σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των δικαιούχων μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8ο/ο του συνόλου των απασχολούμενων στο ίδιο Νομαρχιακό διαμέρισμα. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τη λήξη της άδειας λοχείας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 2,1/2 ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο για μία φορά κατά το αναφερόμενο διάστημα και δεν δικαιούνται οι γονείς άλλης γονικής άδειας για το ίδιο παιδί. Δικαίωμα γονικής άδειας έχουν και όσοι εργαζόμενοι έχουν υιοθετήσει παιδί.

`Οταν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα απ` αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης.

Αν και οι δύο γονείς έχουν το δικαίωμα για την άδεια αυτή, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος και για πόσο διάστημα.

Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή χηρείας ή γέννησης τέκνου εκτός γάμου, τη γονική άδεια και μέχρι έξι (6) μήνες δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

 

Βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι:

α) να έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στην υπηρεσία ή οποία θα του χορηγήσει την άδεια (ίδιο Νομαρχιακό διαμέρισμα).

Για τον υπολογισμό του ελάχιστου ορίου του ενός έτους υπηρεσίας, θα υπολογισθεί και ο χρόνος των εκπ/κών ως προσωρινών αναπληρωτών με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός διανύθηκε στην αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα (ίδιο Νομαρχιακό διαμέρισμα) στην οποία ο εκπ/κός υπηρετεί και από την οποία ζητά την άδεια.

β) ο άλλος γονέας να εργάζεται "εκτός οικίας". Τις γονικές άδειες χορηγούν οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων.

 

2. Χορήγηση άδειας απουσίας για ασθένεια παιδιών ή άλλων εξαρτημένων μελών της οικογένειας.

Η άδεια αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1409/84 δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες το χρόνο, για κάθε γονέα είναι χωρίς αποδοχές και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. Αυξάνεται σε οκτώ (8) ημέρες αν ο δικαιούχος προστατεύει δύο (2) παιδιά και σε δέκα (10) ημέρες αν προστατεύει περισσότερα από δύο. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του διατάγματος η άδεια αυτή απουσίας χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που αναφέρεται στο άρθρο 101 του 611/77 ή και από κάθε άλλη άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται με άλλες ειδικές διατάξεις.

 

3. Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης των παιδιών.

Η ως άνω άδεια χορηγείται σε όσους έχουν παιδία ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές, χορηγείται για ορισμένες ώρες ή ολόκληρη μέρα, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος. Αν και ο άλλος σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και έχει το δικαίωμα της άδειας αυτής αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τις 4 ημέρες το χρόνο και για τους δύο γονείς. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση δηλώνοντας υπεύθυνα πόσες ημέρες ( ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει ήδη κάνει χρήση ο σύζυγος του στην υπηρεσία όπου εργάζεται.

 

Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται από τους δ/ντές των σχολείων.

 

Δ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1346./83 και της παρ. 19 του άρθρου 16 του Ν. 1586/86, οι δημόσιοι υπάλληλοι (εκπ/κοί) δικαιούνται φοιτητικής άδειας με αποδοχές για κάθε έτος δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες (συνεχείς ή τμηματικά).

Η άδεια αυτή χαρακτηρίζεται ως ειδική άδεια εξετάσεων για την απόκτηση α. ανωτέρου πτυχίου από αυτό που κατέχουν, β. μεταπτυχιακούς τίτλους π.χ. DEA MASTERS, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, φοίτηση σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Δεν χορηγείται πλέον φοιτητική άδεια για λήψη δευτέρου πτυχίου της ίδιας εκπ/κής βαθμίδας.

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

1. Η τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή εκπ/ση και η τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακή αποτελούν ξεχωριστές βαθμίδες εκπ/σης και επομένως υπάλληλος (εκπ/κός) απόφοιτος των ΤΕΙ που φοιτά για τη λήψη παν/μιακού πτυχίου δικαιούται φοιτητικής άδειας.

 

2. Δικαιούνται φοιτητικής άδειας οι εκπ/κοί που είναι κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημιακού επιπέδου και κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι κάτοχοι πτυχίου κατωτέρων ή μέσων τεχνικών σχολών που κάνουν σπουδές για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας.

 

3. Ορίζεται επίσης ότι η άδεια χορηγείται με αντιστοιχία δύο (2) ημερών άδειας για κάθε μία (1) ημέρα εξετάσεων χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η μία ημέρα θα χορηγείται υποχρεωτικά κατά την ημέρα των εξετάσεων σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερομένου. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή του εκπ/κού στις εξετάσεις θα διαπιστώνεται με βεβαίωση που θα προσκομίσει στην υπηρεσία του μετά τις εξετάσεις.

Στην περίπτωση της διδακτορικής διατριβής δεν δίνονται εξετάσεις αλλά ο ενδιαφερόμενος σε ορισμένα χρονικά διαστήματα και στο τέλος υποστηρίζει αυτήν. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει βεβαίωση του εποπτεύοντα καθηγητή στην οποία θα αναφέρονται ο ημερομηνίες συνάντησης. Οι ως άνω άδειες χορηγούνται από τον Δ/ντή του σχολείου.

 

Ε. ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Π.Δ. 611/77 στους μονίμους υπαλλήλους (εκπ/κούς) οι οποίοι μετέχουν σε διαγωνισμούς είτε για να λάβουν υποτροφία, είτε για την επιλογή τους, προκειμένου να φοιτήσουν σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών για επιμόρφωση, χορηγείται υποχρεωτικά κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές για χρόνο ίσο προς το χρόνο διάρκειας του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων και των απαιτουμένων ημερών μετάβασής του στον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού και επιστροφής στην έδρα τους. (Χορηγούνται από τους Δ/ντές των σχολείων).

 

ΣΤ. ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 655/77 εφαρμόζονται και στους εκπ/κούς (μονίμους και αναπληρωτές) μέλη, αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, για συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες της εθνικής ομάδας.

Η απουσία των υπαλλήλων - αθλητών από τα καθήκοντα τους, θεωρείται δικαιολογημένη όσο και να διαρκεί αυτή, διότι δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός από τις ανωτέρω διατάξεις και δικαιούται να λαμβάνουν τις αποδοχές τους. Αρμόδιοι για τη χορήγηση τις άδειας απουσίας είναι οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων εφόσον προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αποδεικτικά στοιχεία.

 

Ζ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε.

 

Για τη χορήγηση κανονικής άδειας στους εκπ/κούς που υπηρετούν με απόσπαση στις Δ/νσεις και Γραφεία για το σχολικό έτος έως 31/8/..... και ασκούν διοικητικά καθήκοντα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1288/82 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι ανωτέρω εκπ/κοί δικαιούνται όπως οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, για κάθε ημερολογιακό έτος κανονικής άδειας - 22 - εργάσιμες ημέρες, εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετή δημόσια υπηρεσία, 21 εργάσιμες ημέρες με την συμπλήρωση 2 ετούς δημόσια υπηρεσίας και - 20 - εργάσιμες ημέρες με την συμπλήρωση ενός έτους και σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσονται από την παροχή εργασίας τους κατά τα διαστήματα των διακοπών λειτουργίας των σχολείων.

Σε περίπτωση, που αποσπασμένος κατά τα ανωτέρω εκπ/κός έχει λάβει την κανονική του άδεια (20,21,22 ημέρες κατά περίπτωση) και για ορισμένους μήνες του ίδιου σχολικού έτους επανέρχεται στα διδακτικά του καθήκοντα (λήξη ή διακοπή της απόστασης) δεν δικαιούται της άδειας της παρ. 2 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77.

Όσοι αποσπώνται για διδακτικό έτος (ως 3ο/ο) δεν δικαιούνται κανονικής άδειας και δεν απαλλάσσονται από την παροχή εργασίας, κατά τον χρόνο των διακοπών λειτουργίας των σχολείων.

 

Η. ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

Οι προβλεπόμενες κανονικές άδειες της παρ. 2 και 4 του άρθρου 101 του Π Δ/τος 611/77 προσαυξάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις τους παρ. 1 του άρθρου 103 του 611/77 , για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές (άρθρο 1 Ν. 287/76) κατά τις ημέρες κινήσεως οι οποίες απαιτούνται για να μεταβούν στον τόπο εγκατάστασης της οικογενείας τους και για την επιστροφή στην υπηρεσία τους.

Η προσαύξηση αυτή χωρεί δύο φορές τον χρόνο και δεν μπορεί να υπερβεί κάθε φορά τις τέσσερις συνολικά ημέρες. Ως οικογένεια νοείται και η πατρική οικογένεια καθενός από τους συζύγους.

 

Θ. ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

 

Στην κείμενη νομοθεσία περί αιμοδοσίας δεν υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία να μπορεί να χορηγείται στους εθελοντές αιμοδότες άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους όταν προσφέρουν αίμα. Για το σκοπό όμως της προώθησης του θεσμού της εθελοντικής προσφοράς αίματος έχει εθιμικά καθιερωθεί σαν κίνητρο η χορήγηση υπηρεσιακής άδειας απουσίας με αποδοχές (1) ημέρας και μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο σε όσους προσφέρουν αίμα. Επομένως στους εθελοντές αιμοδότες (εκπαιδευτικούς) χορηγείται άδεια απουσίας κατά την ημέρα της αιμοδοσίας μόνο στην περίπτωση που η αιμοληψία γίνει κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (με απόδεικτικό στοιχείο).

Η μία (1) ημέρα άδειας λόγω αιμοδοσίας θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο όταν την ζητήσει, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του με την προϋπόθεση ότι κατά την συγκεκριμένη ημέρα δεν θα δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα στο σχολείο του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απουσιάσει την επομένη της αιμοδοσίας η ημέρα αυτή θα θεωρηθεί ως ημέρα αδείας λόγω αιμοδοσίας και όχι αναρρωτική.

Για να γίνει απολύτως κατανοητό σε καμιά περίπτωση η άδεια απουσίας από τα διδακτικά καθήκοντα του αιμοδότη εκπ/κού δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) ημέρες.

 

Ι. ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

 

Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους δεν προβλέπεται από συγκεκριμένη διάταξη χορήγηση άδειας λόγω ανυπαιτίου κωλύματος και συνεπώς δεν πρέπει να χορηγούνται, με εξαίρεση:

 

1) την άδεια για την ημέρα γάμου και την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς, για τις οποίες πρέπει να επιδεικνύεται κατανόηση (Φ.53/31197/16.11.92 έγγραφο Προεδρίας της Κυβέρνησης).

 

2) η άσκηση από τον νόμο υποχρεωτικών καθηκόντων π.χ. ένορκος μάρτυρας σε δικαστήριο (άρθρο 213 της πολιτικής δικονομίας) ( με αποδεικτικό στοιχείο)

Σε περίπτωση που η δικαστική υπόθεση είναι προσωπική η απουσία χρεώνεται ως κανονική άδεια (παρ. 2 άρθρου 101 του Π.Δ/τος 611/77).

Για τις παραπάνω περιπτώσεις η υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει άδεια διάρκειας από μία (1) έως τρεις (3) ημέρες κατά την κρίση του προϊσταμένου.

 

ΙΑ`. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον της άδειας κύησης και λοχείας όπως και οι αναπληρωτές, δηλ, σύνολο δέκα έξι (16) εβδομάδων.

`Όσον αφορά τις αποδοχές που δικαιούνται δεδομένου ότι η κύηση - λοχεία αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα το οποίο στην περίπτωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών με δεκάμηνο ή ολιγότερη σύμβαση εργασίας επέρχεται πριν την συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη ο χρόνος για τον οποίο διατηρείται η αξίωση για αποδοχές είναι μισός μήνας (Άρθρα 657 και 658 Α.Κ.) όμως επειδή αμείβονται με ωριαία αντιμισθία οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα του μισού μήνα (15 ημερών) είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ημέρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό διάστημα των 15 ημερών.

 

 
«  Απρίλιος 2024  »
ΔεΤρΤεΠέΠαΣάΚυ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Χρήσιμα

Εγγραφές στα ΕΠΑΛ

Αντιστοιχία σχολείων - ειδικοτήτων

Οδυγός ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

Μεταθέσεις 2010

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2010