gototopgototop

gree

Επιλογές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

School Intrusion

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αρχείο άρθρων


Αρχή | Άδεια Διευκολύνσεων | Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.

Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.

Εγκύκλιος Δ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Γ. ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Σύμφωνα με το Ν. 1483/84 (ΦΕΚ 153/84) το Π.Δ.193/88 (ΦΕΚ 84Α) και την 821/88 ατομική γνωμοδότηση της νομικής Δ/νσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., "Περί προστασίας και διευκόλυνσης εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις υπαλλήλων το δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., παρέχονται οι παρακάτω διευκολύνσεις στους εκπ/κούς της δημόσιας εκπ/σης.

 

1. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ διάρκειας μέχρι τρεις (3) μήνες χωρίς αποδοχές για κάθε γονέα και δίνεται με βάση την σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των δικαιούχων μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8ο/ο του συνόλου των απασχολούμενων στο ίδιο Νομαρχιακό διαμέρισμα. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τη λήξη της άδειας λοχείας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 2,1/2 ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο για μία φορά κατά το αναφερόμενο διάστημα και δεν δικαιούνται οι γονείς άλλης γονικής άδειας για το ίδιο παιδί. Δικαίωμα γονικής άδειας έχουν και όσοι εργαζόμενοι έχουν υιοθετήσει παιδί.

`Οταν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα απ` αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης.

Αν και οι δύο γονείς έχουν το δικαίωμα για την άδεια αυτή, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος και για πόσο διάστημα.

Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή χηρείας ή γέννησης τέκνου εκτός γάμου, τη γονική άδεια και μέχρι έξι (6) μήνες δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

 

Βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι:

α) να έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στην υπηρεσία ή οποία θα του χορηγήσει την άδεια (ίδιο Νομαρχιακό διαμέρισμα).

Για τον υπολογισμό του ελάχιστου ορίου του ενός έτους υπηρεσίας, θα υπολογισθεί και ο χρόνος των εκπ/κών ως προσωρινών αναπληρωτών με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός διανύθηκε στην αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα (ίδιο Νομαρχιακό διαμέρισμα) στην οποία ο εκπ/κός υπηρετεί και από την οποία ζητά την άδεια.

β) ο άλλος γονέας να εργάζεται "εκτός οικίας". Τις γονικές άδειες χορηγούν οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων.

 

2. Χορήγηση άδειας απουσίας για ασθένεια παιδιών ή άλλων εξαρτημένων μελών της οικογένειας.

Η άδεια αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1409/84 δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες το χρόνο, για κάθε γονέα είναι χωρίς αποδοχές και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. Αυξάνεται σε οκτώ (8) ημέρες αν ο δικαιούχος προστατεύει δύο (2) παιδιά και σε δέκα (10) ημέρες αν προστατεύει περισσότερα από δύο. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του διατάγματος η άδεια αυτή απουσίας χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που αναφέρεται στο άρθρο 101 του 611/77 ή και από κάθε άλλη άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται με άλλες ειδικές διατάξεις.

 

3. Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης των παιδιών.

Η ως άνω άδεια χορηγείται σε όσους έχουν παιδία ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές, χορηγείται για ορισμένες ώρες ή ολόκληρη μέρα, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος. Αν και ο άλλος σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και έχει το δικαίωμα της άδειας αυτής αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τις 4 ημέρες το χρόνο και για τους δύο γονείς. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση δηλώνοντας υπεύθυνα πόσες ημέρες ( ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει ήδη κάνει χρήση ο σύζυγος του στην υπηρεσία όπου εργάζεται.

 

Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται από τους δ/ντές των σχολείων.

 

Δ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1346./83 και της παρ. 19 του άρθρου 16 του Ν. 1586/86, οι δημόσιοι υπάλληλοι (εκπ/κοί) δικαιούνται φοιτητικής άδειας με αποδοχές για κάθε έτος δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες (συνεχείς ή τμηματικά).

Η άδεια αυτή χαρακτηρίζεται ως ειδική άδεια εξετάσεων για την απόκτηση α. ανωτέρου πτυχίου από αυτό που κατέχουν, β. μεταπτυχιακούς τίτλους π.χ. DEA MASTERS, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, φοίτηση σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Δεν χορηγείται πλέον φοιτητική άδεια για λήψη δευτέρου πτυχίου της ίδιας εκπ/κής βαθμίδας.

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

1. Η τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή εκπ/ση και η τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακή αποτελούν ξεχωριστές βαθμίδες εκπ/σης και επομένως υπάλληλος (εκπ/κός) απόφοιτος των ΤΕΙ που φοιτά για τη λήψη παν/μιακού πτυχίου δικαιούται φοιτητικής άδειας.

 

2. Δικαιούνται φοιτητικής άδειας οι εκπ/κοί που είναι κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημιακού επιπέδου και κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι κάτοχοι πτυχίου κατωτέρων ή μέσων τεχνικών σχολών που κάνουν σπουδές για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας.

 

3. Ορίζεται επίσης ότι η άδεια χορηγείται με αντιστοιχία δύο (2) ημερών άδειας για κάθε μία (1) ημέρα εξετάσεων χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η μία ημέρα θα χορηγείται υποχρεωτικά κατά την ημέρα των εξετάσεων σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερομένου. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή του εκπ/κού στις εξετάσεις θα διαπιστώνεται με βεβαίωση που θα προσκομίσει στην υπηρεσία του μετά τις εξετάσεις.

Στην περίπτωση της διδακτορικής διατριβής δεν δίνονται εξετάσεις αλλά ο ενδιαφερόμενος σε ορισμένα χρονικά διαστήματα και στο τέλος υποστηρίζει αυτήν. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει βεβαίωση του εποπτεύοντα καθηγητή στην οποία θα αναφέρονται ο ημερομηνίες συνάντησης. Οι ως άνω άδειες χορηγούνται από τον Δ/ντή του σχολείου.

 

Ε. ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Π.Δ. 611/77 στους μονίμους υπαλλήλους (εκπ/κούς) οι οποίοι μετέχουν σε διαγωνισμούς είτε για να λάβουν υποτροφία, είτε για την επιλογή τους, προκειμένου να φοιτήσουν σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών για επιμόρφωση, χορηγείται υποχρεωτικά κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές για χρόνο ίσο προς το χρόνο διάρκειας του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων και των απαιτουμένων ημερών μετάβασής του στον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού και επιστροφής στην έδρα τους. (Χορηγούνται από τους Δ/ντές των σχολείων).

 

ΣΤ. ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 655/77 εφαρμόζονται και στους εκπ/κούς (μονίμους και αναπληρωτές) μέλη, αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, για συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες της εθνικής ομάδας.

Η απουσία των υπαλλήλων - αθλητών από τα καθήκοντα τους, θεωρείται δικαιολογημένη όσο και να διαρκεί αυτή, διότι δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός από τις ανωτέρω διατάξεις και δικαιούται να λαμβάνουν τις αποδοχές τους. Αρμόδιοι για τη χορήγηση τις άδειας απουσίας είναι οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων εφόσον προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αποδεικτικά στοιχεία.

 

Ζ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε.

 

Για τη χορήγηση κανονικής άδειας στους εκπ/κούς που υπηρετούν με απόσπαση στις Δ/νσεις και Γραφεία για το σχολικό έτος έως 31/8/..... και ασκούν διοικητικά καθήκοντα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1288/82 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι ανωτέρω εκπ/κοί δικαιούνται όπως οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, για κάθε ημερολογιακό έτος κανονικής άδειας - 22 - εργάσιμες ημέρες, εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετή δημόσια υπηρεσία, 21 εργάσιμες ημέρες με την συμπλήρωση 2 ετούς δημόσια υπηρεσίας και - 20 - εργάσιμες ημέρες με την συμπλήρωση ενός έτους και σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσονται από την παροχή εργασίας τους κατά τα διαστήματα των διακοπών λειτουργίας των σχολείων.

Σε περίπτωση, που αποσπασμένος κατά τα ανωτέρω εκπ/κός έχει λάβει την κανονική του άδεια (20,21,22 ημέρες κατά περίπτωση) και για ορισμένους μήνες του ίδιου σχολικού έτους επανέρχεται στα διδακτικά του καθήκοντα (λήξη ή διακοπή της απόστασης) δεν δικαιούται της άδειας της παρ. 2 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77.

Όσοι αποσπώνται για διδακτικό έτος (ως 3ο/ο) δεν δικαιούνται κανονικής άδειας και δεν απαλλάσσονται από την παροχή εργασίας, κατά τον χρόνο των διακοπών λειτουργίας των σχολείων.

 

Η. ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

Οι προβλεπόμενες κανονικές άδειες της παρ. 2 και 4 του άρθρου 101 του Π Δ/τος 611/77 προσαυξάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις τους παρ. 1 του άρθρου 103 του 611/77 , για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές (άρθρο 1 Ν. 287/76) κατά τις ημέρες κινήσεως οι οποίες απαιτούνται για να μεταβούν στον τόπο εγκατάστασης της οικογενείας τους και για την επιστροφή στην υπηρεσία τους.

Η προσαύξηση αυτή χωρεί δύο φορές τον χρόνο και δεν μπορεί να υπερβεί κάθε φορά τις τέσσερις συνολικά ημέρες. Ως οικογένεια νοείται και η πατρική οικογένεια καθενός από τους συζύγους.

 

Θ. ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

 

Στην κείμενη νομοθεσία περί αιμοδοσίας δεν υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία να μπορεί να χορηγείται στους εθελοντές αιμοδότες άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους όταν προσφέρουν αίμα. Για το σκοπό όμως της προώθησης του θεσμού της εθελοντικής προσφοράς αίματος έχει εθιμικά καθιερωθεί σαν κίνητρο η χορήγηση υπηρεσιακής άδειας απουσίας με αποδοχές (1) ημέρας και μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο σε όσους προσφέρουν αίμα. Επομένως στους εθελοντές αιμοδότες (εκπαιδευτικούς) χορηγείται άδεια απουσίας κατά την ημέρα της αιμοδοσίας μόνο στην περίπτωση που η αιμοληψία γίνει κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (με απόδεικτικό στοιχείο).

Η μία (1) ημέρα άδειας λόγω αιμοδοσίας θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο όταν την ζητήσει, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του με την προϋπόθεση ότι κατά την συγκεκριμένη ημέρα δεν θα δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα στο σχολείο του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απουσιάσει την επομένη της αιμοδοσίας η ημέρα αυτή θα θεωρηθεί ως ημέρα αδείας λόγω αιμοδοσίας και όχι αναρρωτική.

Για να γίνει απολύτως κατανοητό σε καμιά περίπτωση η άδεια απουσίας από τα διδακτικά καθήκοντα του αιμοδότη εκπ/κού δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) ημέρες.

 

Ι. ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

 

Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους δεν προβλέπεται από συγκεκριμένη διάταξη χορήγηση άδειας λόγω ανυπαιτίου κωλύματος και συνεπώς δεν πρέπει να χορηγούνται, με εξαίρεση:

 

1) την άδεια για την ημέρα γάμου και την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς, για τις οποίες πρέπει να επιδεικνύεται κατανόηση (Φ.53/31197/16.11.92 έγγραφο Προεδρίας της Κυβέρνησης).

 

2) η άσκηση από τον νόμο υποχρεωτικών καθηκόντων π.χ. ένορκος μάρτυρας σε δικαστήριο (άρθρο 213 της πολιτικής δικονομίας) ( με αποδεικτικό στοιχείο)

Σε περίπτωση που η δικαστική υπόθεση είναι προσωπική η απουσία χρεώνεται ως κανονική άδεια (παρ. 2 άρθρου 101 του Π.Δ/τος 611/77).

Για τις παραπάνω περιπτώσεις η υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει άδεια διάρκειας από μία (1) έως τρεις (3) ημέρες κατά την κρίση του προϊσταμένου.

 
«  Ιούνιος 2024  »
ΔεΤρΤεΠέΠαΣάΚυ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Χρήσιμα

Εγγραφές στα ΕΠΑΛ

Αντιστοιχία σχολείων - ειδικοτήτων

Οδυγός ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

Μεταθέσεις 2010

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2010